Quản trị

Giới thiệu sách -- Thư viện tỉnh Bình Định :: Chi tiết

Nghề làm hoa và cắm hoa

2007 Vietnamese

Thư viện tỉnh Bình Định

Tài liệu này chỉ sử dụng tại Thư viện.

Đăng nhập

Chi tiết

Nghề làm hoa và cắm hoa / Trần Thị Hoè, Đỗ Nguyên Bình. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục, 2007. - 119tr. : hình vẽ ; 27cm. - (Bộ sách Dạy nghề) 
ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo

745.92