Quản trị

Giới thiệu sách -- Thư viện tỉnh Bình Định :: Chi tiết

Các thuốc chống dị ứng

2005 Vietnamese

Thư viện tỉnh Bình Định

Tài liệu này chỉ sử dụng tại Thư viện.

Đăng nhập

Chi tiết

Các thuốc chống dị ứng / Vũ Minh Thục, Phạm Văn Thức. - H. : Y học, 2005. - 371tr. : biểu đồ, bảng ; 21cm 

Phụ lục: tr. 371

Trình bày các loại thuốc chống dị ứng như: Adrenergic, Theophylline, thuốc kháng Histamine, glucocorticosteriod, cromolyn...và các cơ chế tác động của chúng sử dụng trong bệnh dị ứng

616.97